Výber lokality pre investovanie

Kolegovia CEIS už 20 rokov podporujú veľké investičné projekty prichádzajúce do regiónu stredovýchodnej Európy. Poskytujeme pomoc pri procesoch výberu lokality podľa kritérií poskytnutými investormi a tiež na základe našich skúseností. Poskytujeme tiež štúdie o krajine a regiónoch, navyše spájame investorov s miestnymi hráčmi na trhu. Sme v úzkom kontakte so zainteresovanými stranami v tomto regióne, ktoré zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri realizácii veľkých investičných projektov. Pri príprave komparatívnych štúdií lokalít taktiež vypracovávame scenáre podnikateľského plánu, ktoré môžu slúžiť ako základ pre efektívne budúce rozhodnutia. V rámci tejto skupiny služieb pokrývame napríklad nasledujúce úlohy, do ktorých sú zapojení naši skúsení odborníci alebo naši profesionálni partneri:

 • Analýzy trhu
 • Regionálne HR štúdie, vrátane štúdie uskutočniteľnosti pre prípadnú organizačnú štruktúru, obsahujúce realistické plánovanie nákladov a času.
 • Predstavenie podrobného zoznamu vhodných nehnuteľností, podpora výberu lokality osobnými návštevami, stretnutiami zainteresovaných strán (s miestnymi samosprávami, priemyselnými parkami, vlastníkmi nehnuteľností, referenčnými spoločnosťami v regióne) a vyhodnocovanie a návrh na užší zoznam lokalít, finalizácia výberu lokality medzi zúčastnenými stranami.
 • Vypracovanie kalkulácií štátnych dotácií pre rôzne lokality, podpora všetkých procesov štátnych dotácií pre vybrané miesto.
 • Vypracovanie komparatívnych štúdií krajín alebo regiónov, pokrývajúc špecifiká trhu práce, analýzu investičných a prevádzkových nákladov, logistické vzdialenosti a možnosti dopravy, možnosti štátnych dotácií a obchodné plánovanie.

Štátne dotácie

CEIS poskytuje rôzne profesionálne služby v oblasti štátnych dotácií. Významná časť nášho tímu má dlhoročné skúsenosti s vypracovaním, prihlasovaním, prevádzkou a monitorovaním dotačných projektov. V rámci štátnych dotácií pokrývame nasledujúce služby pre našich veľkých korporátnych, MSP, vládnych a samosprávnych klientov.

Príprava mapy štátnych dotácií šitej na mieru

Náš profesionálny tím spracuje dáta našich klientov, a k tomu aj finančné, rozvojové a HR plány a vypracuje komplexnú mapu dostupných dotácií vrátane všetkých slovenských, regionálnych a európskych fondov. Zoznam dostupných dotácií môže prispieť k rozhodovaciemu procesu v oblasti ľudských zdrojov či pri rozširovaní investície.

Prichystanie dokumentácie k dotáciám, príprava na tender

Náš tím má dlhoročné skúsenosti s vypracovávaním dokumentácie, od vzniku, cez prípravu a tvarovanie projektu v súlade s dotačnými podmienkami, až po vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti alebo podnikateľských plánov. Sledujeme všetky procesy súvisiace s dotáciami až do spracovania finálnej dokumentácie, dokončenia a uzatvorenia dohôd o dotácii.

Projektový manažment: sledovanie projektu počas realizácie

Podpisom stimulačnej dohody sa starostlivosť o projekt nekončí. Našim klientom pomáhame nielen pri správe dotácií, ale aj vo fáze realizácie. V rámci služieb projektového manažmentu pokrývame nasledujúce úlohy:

 • Sledovanie projektu počas jeho realizácie
 • Vyplatenie dotačních balíkov
 • Vypracovanie potrebných správ pre úrady
 • Vykonávanie potrebných úprav zmluvy o incentívach

Pomoc pri riešení problémv so štátnymi dotáciami

Tím CEIS má viac ako desať ročné skúsenosti s vypracovávaním, prevádzkou a monitorovaním dotačných schém. Na základe znalosti právneho pozadia, našich dlhoročných skúseností a rutiny poskytujeme odbornú pomoc pri zvládaní otázok, problémov a úprav štátnych dotácií. Komplexným preskúmaním problému vypracujeme rôzne scenáre riešenia s cieľom nájsť správne rozhodnutie na vysoko profesionálnej úrovni.

Poradenstvo pre vládne orgány k vypracovaniu a prevádzke dotačných systémov

Náš tím sa neustále podieľa na vypracovávaní, pripomienkovaní a monitorovaní systémov štátnych dotácií vrátane prípravných prieskumov trhu, analýzy medzier, rozhovorov so zainteresovanými stranami alebo hodnotením ex-post. Naše skúsenosti z vládnych projektov a z prostredia trhu nám umožňujú vypracovať trhovo ústretové návrhy so skutočným stimulačným účinkom v súlade s reguláciou EÚ a miestnymi predpismi.

Podpora exportu

Vstup na nový trh v cudzej krajine znamená jednu z najväčších výziev v živote malého a stredného podniku. Úspechu propagácie exportu zvyčajne bránia geografické vzdialenosti, odlišné predpisy a právne zázemie a obmedzený čas a energia vlastníkov a manažérov našich klientov. Náš tím podporuje spoločnosti vstupujúce na slovenský alebo maďarský trh na základe dlhoročných skúseností s medzinárodnými projektmi. Našim klientom ponúkame služby v oblasti zastupovania, prieskumu trhu, obchodného plánovania, tvorby cien a sprostredkovania.

Strategické poradenstvo

CEIS ponúka profesionálnu podporu súkromným a verejným organizáciám pri vypracúvaní a implementácii stratégií

Naše služby v strategickom poradenstve:

 • Strategické plánovanie: analýza v oblasti potenciálnych klientov, partnerov, trhov, konkurencie a situácií,
 • Operatívne plánovanie: vypracovanie plánov implementácie v súlade so stratégiami (napríklad vývoj produktu, zlepšenie účinnosti, zníženie nákladov atď.)
 • Plánovanie a kontrola procesov: nepretržité modelovanie procesov v súlade so stratégiami a cieľmi, vypracovanie prevádzkových predpisov,
 • Obchodné plánovanie a modelovanie v súlade so stratégiami a cieľmi,
 • Podpora implementácie: projektový manažment, implementačné štruktúry, monitorovanie, vypracovanie komunikačných a motivačných nástrojov.

V rámci strategického poradenstva sa CEIS stal určujúcim kompetenčným centrom v oblasti rozvojovej politiky a štátnych dotácií.

Naše služby pre politiku hospodárskeho rozvoja:

 • Plánovanie rozvojovej politiky,
 • Vypracovanie predbežných štúdií a analýz v súvislosti s operačnými programami,
 • Vytváranie a plánovanie komplexných projektov spolufinancovaných Európskou úniou, príprava rozhodnutí a podpora projektového manažmentu,
 • Manažmet plánovania a implementácie projektov
 • Vypracovanie štúdií a analýz pred spustením finančných nástrojov,
 • Vypracovanie, príprava a spustenie nových modelov financovania pre verejné organizácie, napríklad pre miestne samosprávy.